این محصول واحدهای پیش ساخته امنیتی با کاربردهای مختلف منجمله سیل بند و سنگر و موانع جاده ای می باشد.