شماره ثبت یا کس نامبر برای این محصول 6-81-110 می باشد.