شماره ثبت یا کس نامبر برای این محصول 4-12-298 می باشد.