سامانه اطلاعات محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی
Download Current Page as Excel Download as Excel تعداد صفحات: 16
تعداد رکوردها: 158
 
ردیف Farsi Title Latin Title Serial Code HS Code Munit Rword Details
121 انواع نشست سنج

Hydraulic Overflow Settlement Cell

3312412806 - دستگاه -
122 متر همگرایی سنج

Convergence Measurement tool

3312412805 - دستگاه -
123 حلال نفتی 502

Solvent 502

2320512525 - تن -
124 حلال نفتی 503

Solvent 503

2320512524 - تن -
125 انحراف سنج کارهای عمرانی و ژئوتکنیکی

Deflectometer

3312412804 - دستگاه -
126 انواع کشیدگی سنج

Extensometer

3312412803 - دستگاه

اکستنسومتر
کشیدگی سنج درون گمانه ای

127 دستگاه درزه سنج

crack meter

3312412802 - دستگاه

ترک نگار

128 انواع کرنش سنج

Strain Gauge

3312412801 - دستگاه

استرین گیج

129 چرخش سنج

Swingometer

3312412800 - دستگاه

انحراف سنج ژئوتکنیکی

130 تعویض کننده نازل تاندیش

calibrate nozzles changer

2923512337 - تن

نازل چنجر

 <<   <  ...  8   9   10   11   12   13   14   15   16   >   >>