سامانه اطلاعات محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی

اهداف

    هدف از ایجاد این سامانه ایجاد یک زیرساخت منسجم پایه ای برای محصولات و خدمات و تا حد امکان ایجاد ارتباط بین سایر زیرساختهای شکل گرفته برای اهداف مختلف از جمله گمرک، مبارزه با قاچاق کالا، آمار و برنامه ریزی صنایع مختلف میباشد. اتصال اطلاعات سامانه های مختلف طبقه بندی و آماری موجود در کشور به یک درخت محصول و خدمات مرجع سبب ایجاد سهولت در امر برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران سطوح مختلف خواهد شد.

     علاوه بر این سامانه حاضر با هدف ارائه خدمات زیر پیاده سازی شده است:

  • ارائه منطق و درخت طبقه بندی محصولات و فعالیتهای مرتبط با صنعت، معدن و تجارت
  • ارائه سیستم کدگذاری یکتا برای عناوین موجود در درخت
  • ارائه اطلاعات بیشتر برای توصیف و معرفی محصول شامل

                             عنوان لاتین - دیگر نام های متداول - کد یا کدهای تعرفه گمرکی - معرفی عنوان - تصویر -حوزه کاربری - حداقل و حداکثر میزان تولید واحدها

  • ارائه زنجیره تأمین به منظور شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای صادرات یا واردات
  • ایجاد امکان آمارگیری از سطوح مختلف طبقه بندی و جمع پذیر بودن آمار تولید از یک گروه


الزامات طبقه بندی

  • عدم تکرار و هم پوشانی عناوین گروهها و محصولات
  • پوشش کلیه محصولات و خدمات
  • استفاده از یک واحد سنجش برای تمام زیر مجموعه ها در هر گروه سطح3
  • استفاده از حداکثر 6 سطح طبقه بندی
  • کدگذاری با 10 رقم و یکتا بودن کدها